MMM Art

Art Circle

Slovakia / Bratislava 2012 - 2015

vabilo1vabilo2

Bratje & Slava =(enako) BratiSlava

Bratje v Slavi - v Bratislavi!

Poenotenje besed Bratje in Slava v imenu glavnega mesta Slovaške je danes gotovo večpomensko. Najprej zato, ker je Slovaška, podobno kot Slovenija, še mlada, v času dokončnega padca “socializma” nastala država. In če sta takrat teoretična pojma “bratstvo in enotnost”, ki ju je družilo bolj naključje kakor zgodovina, najprej razpadla, sta se z nastankom novih svobodnih držav tudi na simbolni ravni ponovno združila.

V Bratislavi na razstavi, ki dokazuje, da politične in druge miselnosti, ki izvirajo iz zarisovanja mej ali celo postavljanja ograj, nimajo temelja.

Povezalo se je 40 avtorjev, pobratilo se je 40 individualnih umetniških del, združujoč Slovaško, Slovenijo, Hrvaško, Srbijo in Italijo.

Sodelujoči umetniki in umetnice so na koloniji, ki je potekala v Sloveniji, sredi Goriških brd, na vinski domačiji Saksida, družno z vinarjema, Urošem Klincem in Stojanom Ščurkom in na pobudo idejnih vodij Etka Tutte ter Klemna Bruna, ustvarili dela, ki dokazujejo, da umetnost ovir ne pozna. Slike na razstavi so nastajale štiri leta zapored, v poletnem času med leti 2012 in 2015, ko je v okviru Art Simpoziuma vsakič ustvarjalo po 10 umetnikov.

Tovrstne umetniške kolonije so namenjene mreženju umetnikov, izmenjavam dobrih praks in likovnega znanja ter možnostim bodočih sodelovanj.

Zahvala gre tudi za angažiranost umetnika in profesorja Stanislava Bubana ter nesebično pomoč slovaške in slovenske ambasade, da lahko imamo vse nastale umetnine priložnost videti istočasno. Razstava je zelo raznolika, kljub temu, da so vsa dela na papirju enakega formata. Tehnike in likovni stili so raznoliki v toliko, kolikor so si različni umetniški karakterji, kar daje dogodku poseben pečat.

Gre torej za skupinsko razstavo, podnaslovljeno Bratje in Slava, kar je lahko tudi osnovni povezovalni koncept.

Vse se je začelo leta 1997, ko so v Goriških brdih in Vipavski dolini ustanovili skupno platformo Art Circle z namenom povečati prepoznavnost regije, ponuditi raznolikost možnosti, spodbuditi kreativnost umetnikov in povečati vključenost drugih sodelujočih. Art circle tako zajema celotno okolje Goriških brd ter s tem so-ustvarja ambasade kulture in umetnosti tudi v širšem smislu.

Umetnost je bila, je in vedno bo navzoča. Je zgodba, ki jo zapustimo naslednjim generacijam. In če ima ta zgodba še dovolj zgovorno idejo ter močno vsebino, o nas pove toliko več in na toliko lepši način. Art Circle je takšna zgodba.

Podprimo torej tovrstne projekte, Goriška brda in druge regije, Art circle, umetnike, čezmejno povezovanje.

Spodbujajmo entuziazem in predanost ljudi, ki verjamejo ter hkrati dokazujejo, da lahko z umetnostjo premikamo gore.

Nina Jeza, Artists&Poor's

 

http://www.medana-art.com
_______________________________________________________________________________

Brothers & Glory =(equals) BratiSlava

Brothers in Glory – here in Bratislava!

Unification of the words Brothers and Glory (Slovene: slava) in the name of the capital city of Slovakia today certainly evokes many meanings. Firstly because Slovakia, like Slovenia, is still a young country, created at the time of the final downfall of "socialism". And if the then theoretical concepts of "fraternity and equality", which were united by chance rather than history, were once to be broken up, the slogan was again symbolically reunited with the rise of the new, independent countries.

Fraternity and equality are thus reunited here, at the exhibition in Bratislava, which demonstrates that political and other mentalities, stemming from  boundaries or even from erecting fences, have no foundation.

40 authors are connecting, in a brotherhood of 40 individual works of art, uniting Slovakia, Slovenia, Croatia, Serbia and Italy.

The contributing artists, having worked at a Slovene art colony in the middle of the Goriška Brda region, on the premises of the Saksida wine cellar, together with winegrowers Uroš Klinec and Stojan Ščurek and under the initiative of conceptual leaders, artists Etko Tutta and Klemen Brun, have created works that demonstrate in praxi how art knows no barriers. The exhibited artworks were created during four consecutive years, in the summers between 2012 and 2015, when 10 artists were working simultaneously on Art Symposiums.

Such Art Colonies are intended for networking artists, exchanging good practices and artistic knowledge and building possible future collaborations.

We appreciate the commitment of artist and professor Stanislav Buban and the generous help from the Slovak and Slovene embassies, which made this event possible: we now have a unique opportunity to see all of the created artworks at the same time. The exhibition is very diverse, despite the fact that the format size of all of the works is the same. Techniques and artistic styles vary accordingly to the extent of different artistic characters, which gives the entire event a very special touch.

This is, therefore, a collective or group exhibition, subtitled Brothers & Glory, which can also imply its basic interconnecting concept.

It all began in 1997, with the set-up of a common shared platform titled Art Circle in the Goriška Brda and Vipavska Dolina regions, in order to increase the visibility of the region, to offer a variety of options, to stimulate the creativity of artists and to increase the involvement of other participants. Today Art Circle covers the entire Goriška Brda area and thus contributes to the Embassies of arts and culture in an even broader sense.

Art always was, still is, and always will be - present. It is a story we will ultimately leave behind for future generations. And if this story is based on vivid ideas and powerful content, it will be able to tell so much more about us and in a much more persuasive way, too. Art Circle is one such story.

So - let us support such projects, let's support Goriška Brda and other kindred regions, support Art circle, support artists, support cross-border cooperation.

Let us encourage the enthusiasm and dedication of people who believe, and at the same time demonstrate that art can move mountains.

Enjoy the exhibition!

Nina Jeza, Artists&Poor's

http://www.medana-art.com

 

 

 

 

Evropska unija

Projekt je pripravljen s finančno pomočjo Evropske unije v okviru programa Phare CBC Slovenija/Italija 2003

©